Ordensregler for haveforeningen

Ordensreglement for Haveforeningen Skovly, Sønderborg

1. Enhver lejer er forpligtet til at holde det lejede areal i god og sømmelig stand. Ved grov mislighold, hvor haven skæmmer omgivelserne, vil haven blive sat i stand for regning til havens lejer.

2. (LP § 3.2) Kolonihavebebyggelsen må kun anvendes til natophold fra 1. April til 30. September samt i efterårsferie, jule- og vinterferie og påskehelligdagene.

3. Ved optagelse som medlem af Haveforeningen SKOVLY betales et engangsbeløb på 600 kr. per havelod som medlemsgebyr, der ikke tilbagebetales ved salg. Endvidere betales 6 måneders haveleje forud. Betalingsterminerne for haveleje er halvårligt, og betaling skal ske til 1. april og 1. oktober. Indbetaling senest 15. april, henholdsvis 15. oktober. Sammen med lejen, der forfalder til betaling i april, indbetaler lejeren et depositum på 200 kr., der dækker gebyret for evt. manglende deltagelse i fællesarbejde/pligtarbejde i henhold til SKOVLYs vedtægt, pkt. 8.2. Hvis en havelejer deltager i fællesarbejde i 4 timer (normalt på en lørdag) i sæsonens løb, udbetales der 200 kr. pr. gang pr. have. Indeholdte depositumsbeløb anvendes således: Primært til formål vedrørende foreningens fællesarbejde, såsom køb af ydelser udefra til udførelse af fællesarbejdsopgaver, anskaffelse af redskaber og materialer til fællesarbejde, bespisning af deltagere i fællesarbejde. Sekundært til andre almene formål i SKOVLY.

4.a. Gravearbejde i vej i forbindelse med nyetablering af el, vand og lignende må ikke foretages, uden at bestyrelsen er underrettet og har godkendt det. Evt. forvoldte skader i forbindelse med sådant gravearbejde betales af havelejer.


4.b. Lejerne er forpligtet til at vedligeholde det vejstykke, der grænser op til haven. Vedligeholdelsen skal ske til midten af vejen - også i vinterhalvåret.
Efter en dateret opfordring med angivet tidsfrist på foreningens opslagstavler vedligeholder bestyrelsen, hvis et medlem ikke selv har foretaget vedligeholdelsen inden fristens udløb. Dette medfører et gebyr på 100 kr. Varsling vedr. udbedring af vejhuller kommer samtidig med opslag om fællesarbejde /arbejdslørdage på foreningens opslagstavler og på hjemmesiden.
Hvis vand på vejene bliver et problem, kan vejene lukkes for bilkørsel i vinterhalvåret, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt.

5. Det er ikke tilladt at have græsrabatter, blomster eller anden form for beplantning uden for hækken, ligesom sten og eller andre genstande ikke må placeres der.

6. (LP § 8.2) Haverne afgrænses af hække i en højde på maximum 1.60 meter mod veje og mellem havelodderne. Eksisterende plankeværk må repareres i nuværende form og skal ved udskiftning erstattes af levende hække. Hækken skal klippes mindst 1 gange årligt. Hækken skal være klippet senest 1. oktober.
Vejvendte hække som efter 1. oktober er højere end 1.60 meter, vil blive foranstaltet klippet for regning til havens lejer. Hække skal være af arterne Ligustrum vulgare L. (almindelig liguster), Fagus sylvatica L. (almindelig bøg), eller Carpinus betulus L. (almindelig avnbøg).
Hække langs veje skal plantes umiddelbart indenfor haveloddernes grænse, og de skal holdes tætte og genplantes, hvor den tidligere hæk stod.

7. l haverne må der ikke forefindes græs, stauder, buske eller anden lignende form for bevoksning og ukrudt inden for en afstand af 25 cm fra inderkanten af hække i skel. Bevoksning/ukrudt under og i hækken, der ødelægger hækken eller er til gene for naboen, kan blive foranstaltet fjernet for regning til havens lejer.

8. (LP § 8.2) Frugttræer skal holdes mindst 2 meter fra kolonihaveloddens grænse.

9. Ved mistanke om sygdom blandt havens planter underrettes et medlem straks af bestyrelsen, som vil få sygdommen undersøgt med sagkyndig bistand.

 

10. I SKOVLY, der ligger på jord tilhørende NaturErhvervsstyrelsen er det fra udgangen af 2002 forbudt at bruge pesticider/kemiske plantebeskyttelsesmidler, dvs. kemiske midler til beskyttelse, bekæmpelse eller regulering af plantevækst. (I henhold ti! Strukturdirektoratets aftale med Kolonihaveforbundet for Danmark af 24.11.1999.)

11. Afbrænding af affald og brug af gasbrændere til ukrudtsbekæmpelse er ikke tilladt i SKOVLY.

12. (LP § 3.4) Dyrehold er ikke tilladt. Fuglevoliere eller lignende indretninger på 1,5 m² tillades dog.

13. Kørsel på foreningens område skal ske med største forsigtighed. Højeste tilladte hastighed er 20 km/t. Unødig kørsel skal undgås og der køres altid den korteste vej til egen have.

14. Parkering på vejene er ikke tilladt (undtagen for af- og pålæsning). Gæster henvises til at parkere deres biler på foreningens parkeringspladser.

15. Det i haverne indlagte vand må kun benyttes i forbindelse med haven/huset. Vandtilførsel fra hovedledningen til de enkelte haver/huse skal foregå med galvaniseret rør eller PEL-slange som minimum.

16. Havevanding må i hele sæsonen kun finde sted i tiden kl. 19 - 20, og da kun med en slange per have. Lige havenumre vander på lige datoer, ulige havenumre på ulige datoer. Alle haver må vande den 31. i måneden. Det er generelt forbudt at vande græsplæner. Vanding må kun ske under behørigt opsyn. Dog må der anvendes automatisk vanding i drivhus; men vandet skal tilføres med galvaniseret rør eller PEL slange. Alt øvrigt vandforbrug med slange, herunder bilvask med videre, er forbudt.

17. Overtrædelse af vandingsbestemmelserne samt vandspild i forbindelse med åbningen for vandet i SKOVLY ved sæsonens begyndelse medfører gebyr betaling:
Første gang: 75,00 kr.
Anden gang: 150,00 kr.
Derefter: 200,00 kr. for hver yderligere overtrædelse.

18. Ved konstatering af usædvanligt stort vandforbrug vil bestyrelsen skride ind med restriktioner.

19. Eventuelt totalt vandingsforbud fra kommunens side vil blive bekendtgjort ved opslag i kassen ved foreningshuset og skal ubetinget respekteres.

20. Der åbnes for vandet omkring den 1. april. Det henstilles til medlemmerne at være til stede ved vandåbningen, da et medlem selv hæfter økonomisk for vandspild, skader og andre påløbende udgifter i forbindelse med vandåbningen. Der lukkes for vandet omkring 1. november. De præcise datoer meddeles ved opslag på opslagstavleme ca. 8 dage før åbning og lukning for vandet.

21. Støjende adfærd skal undgås. Ved brug af radio og lignende, vis hensyn skru ned!

22. Havefræsning, al plæneklipning, anvendelse af motoriserede redskaber samt støj i forbindelse med ombygning og husbyggeri er ikke tilladt lørdage samt søn- og helligdage I tidsrummet fra kl. 12.00 - 14.00. Forbuddet er gældende fra 1. maj - 30. september.

23. Affald af enhver art må ikke henkastes på havevejen eller på vore fællesarealer.

24. Affald må ikke henkastes på arealer, der grænser op til foreningens område (skoven og markerne).

25. Opslag i kassen ved foreningshuset må kun ske efter aftale med formanden.

26. (LP § 10.5) Der må ikke opsættes synlige antenner, der overstiger hushøjden med mere end 30 cm.

27. Nedklipning eller rydning af hæk i naboskel må kun ske efter aftale med havelejerne i de berørte haver.

28. Vedrørende parkeringsplads ved haven. Se LP § 5.2

29. Vedrørende udendørs oplagring og henstilling ved haven. Se LP § 8.4

30. Vedrørende sanitært spildevand. Se LP §§ 10.3 og 10.4

31. Alle haver skal tegne en fritidshusforsikring i et forsikringsselskab, som minimum dækker brand.

32. Hunde skal føres i kort snor på begge ringveje og øvrige fællesarealer i Skovly. Ligesom hundens efterladenskaber skal samles op af hundens ejer.


Bemærkninger: Regler som er skrevet i kursiv er overført fra lokalplanen, og erstatter tidligere regler med samme emne.
Tekst i (LP § x.x) henviser til paragraf i Lokalplanen.

Bemærk venligst at der er bestemmelser i lokalplanen som ikke er medtaget i nærværende reglement. Kontakt bestyrelsen i tvivlstilfælde.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at medvirke til, at dette ordensreglement bliver overholdt.
Vi opfordrer alle til at medvirke til havefredens opretholdelse og derigennem bidrage til, at sammenhold og miljø udbygges.
Vi ved, at der bliver lagt mærke til SKOVLY – lad os derfor alle fortsat yde en indsats, således at der må stå respekt om vedligeholdelsen og driften af vore haver.


Vedtaget på Haveforeningen SKOVLYs ordinære generalforsamling den 26-02-2023. Dette ordensreglement erstatter ved sin ikrafttræden alle tidligere gældende.


Sønderborg d. 26.02.2023.

 
Haveforeningen Skovly
Pbv. Finn Haahr, formand